top of page

16. Viteški zbor 18.5.2019 Združenja slovenskega reda vitezov vina

ZAPISNIK

16. VITEŠKEGA ZBORA ZDRUŽENJA SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA,

KI JE BIL V

KULTURNO KONGRESENM CENTRU DOLENJSKE TOPLICE, 18. MAJA 2019, OB 11. URI

 

Prisotni

VO Ljubljana: Milan Kneževič, Boštjan Žekš, dr. Milan Pogačnik, Matjaž Kiler, Aleks Štakul, Rado Stojanovič, Dare Špenko, dr. Mojmir Wondra, dr. Lojze Pleskovič, Ema Bratovž, Rok Klajnšek, Tomaž Bergant, Marjan Kosec.

VO Ptuj Ormož: Stojan Kerbler, Nataša Petrovič, Zvonko Arnečič, dr. Vladimir Korošec, Simon Toplak, Aleksander Štampar, Marjan Kramer, Stanislav Prapotnik, Franc Plajnšek, Janja Klajnčar Žajdela, Ivo Orešnik, Boštjan Štefančič, opravičili: Katja Grabovac, Robert Pungračič, Andrej Rebernišek, Jani Gönc, Franc Emeršič in Jože Križančič.

VO Pomurje:Alojz Filipič, Marjan Kardinar, Franc Škrobar, Milan Kolarič, Jože Hajdinjak, Gorazd Kovačič, Zlato Borak, Štefan Pavlinjek, Mateja Štabuc Šumak, Bojan Horvat, Marjan Kramberger, Boštjan Tadina, Franc Zupan, opravičil: Ernest Ebenšpanger.

VO Celje: Branko Pucelj, Franc Jankovič, Ivan Mijošek, Mitja Bračun, Mihael Kolar, Zlatko Hohnjec, Božidar Kolar, Marjan Jutriša, Rajko Pečnik, Vidko Gradišnik, Janez Žagar.

VO Maribor: Franc Kovačič, Milan Razdevšek, mag. Janez Kramberger, Peter Kraner, Irena Majcen, Sebastijan Rojs.

VO Dolenjska, Bela krajina in Posavje: Katarina Merlin,Ivan Kuljaj, Ivan Simonič, Ivan Urbanč, Miha Butara, Janez Štajdohar, Blaž Žibret, Katarina Simončič, Jože Primc, Marjan Vehovec.

VO Slovenska Istra in Kras: dr. Livio Jakomin, Marinko Rodica, Edvin Širca, Primož Štoka, Boris Lisjak, Majda Brdnik, Gašpar Gašpar Mišič, dr. Venčeslav Pišot, Peter Boršič, Andrejka Cerkvenik, opravičil Igor Zajec.

VO Goriška Brda in Vipavska dolina: Jordan Cigoj, Janez Dežman, Jože Funda, Andreja Vitez, Marijan Smrtnik.

Prisotni gostje: Franc Vovk, župan občine Dolenjske Toplice – video in Andrej Černe, Terme Krka d.o.o. , Terme Dolenjske Toplice, Hotel manager.

 

Viteški zbor se je pričel z državo himno, ki jo zapel Mešani pevski zbor Dolenjske Toplice, nadaljeval s himno Združenja slovenskega reda vitezov vina in nadaljeval s kulturnim programom v izvedbi Mešanega pevskega zbora Dolenjske Toplice, zborovodja Boštjan Tisovec in dramske skupine Mlada zarja, ki deluje v okviru PGD Soteska in Osnovne šole Dolenjske Toplice.

Sledila sta pozdravna nagovora konzula Viteškega omizja Dolenjska, Bela krajina in Posavje, Mihe Butara, kot organizatorja dogodka in ambasadorja Reda Franca Jankoviča.

Franc Vovk, župan občine Dolenjske Toplice, se je opravičil, je pa zbrane nagovoril prek video konference in svoj pozdravni nagovor končal z odprtjem steklenice penine z mečem in viteškim pozdravom »V čast vinu in domovini«. V imenu Term Krka Dolenjske Toplice je Zbor pozdravil še Andrej Černe.

Uradni del Viteškega zbora je po kulturnem programu. pričel ambasador Reda, Franc Jankovič. V razpravo in sprejem je predlagal dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom.

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Dnevni red 16. Viteškega zbora Reda je:

-          1. Sprejem Poslovnika o delu Viteškega zbora Reda

-          2. Izvolitev delovnega predsedstva Viteškega zbora

-          3. Izvolitev verifikacijske komisije

-          4. Izvolitev volilne komisije

-          5. Izvolitev dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja

-          6. Poročilo o delu in finančno poročilo Reda za leto 2018, ambasador Reda Franc Jankovič

-          7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2018, Igor Zajec, predsednik Nadzornega odbora

-          8. Program dela in finančni načrta Reda 2019, ambasador Reda Franc Jankovič

-          9. Predlog Statuta Reda, vodja skupine za akte Reda Reda Aleks Štakul

-          10. Volitve članov Sveta Reda, Nadzornega odbora in Viteškega razsodišča za obdobje 2019 - 2023

-          11. Predstavitev kandidatov in volitve ambasadorja Reda za obdobje 2019 - 2023

-          12. Vprašanja in pobude članov Reda

-          13. Slovesna obeležitev okroglih obletnic članov v letu 2018

13.00 – Viteški obed, Hotel Kristal Terme Dolenjske Toplice

Ad. 1

V nadaljevanju je ambasador, Franc Jankovič prisotnim članom Viteškega zbora predlagal v razpravo sprejem POSLOVNIK O DELU VITEŠKEGA ZBORA, ki ga Red doslej ni imel. Poslovnik o delu Viteškega zbora so člani prejeli z vabilo.

Razprave ni bilo, prisotni so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP:

Viteški zbor sprejema Poslovnik o delu Viteškega zbora v predloženem besedilu. Poslovnik je priloga zapisnika.

 

Ad. 2

 

Ambasador Reda, Franc Jankovič, je v skladu s 4. členom Poslovnika o delu Viteškega zbora predlagal tri člansko delovno predsedstvo in sicer za predsednika dr. Livia Jakomina, VO Slovenska Istra in Kras za člana pa: Vilija Zlatka Hohnjeca VO Celje in Katarino Merlin, VO Dolenjska, Bela krajina in Posavje.

 

Brez razprave je bil soglasno sprejet

 

SKLEP:

V Delovnem predsedstvu 16. Viteškega zbora so bili imenovani: predsednik dr. Livio Jakomin, VO Slovenska Istra in Kras, člana Vili Zlatko Hohnjec VO Celje in Katarina Merlin, VO Dolenjska, Bela krajina in Posavje.

 

Ad. 3

 

V nadaljevanju je vodenje 16. Viteškega zbora prevzelo delovno predsedstvo. Dr. Livio Jakomin se je zahvalil za zaupanje in predlagal, da Zbor nadaljuje delo po sprejetem dnevnem redu. Za tričlansko verifikacijsko komisijo je predlagal za predsednico Majdo Brdnik, VO Slovenska Istra in Kras, za člana Matejo Štabuc Šumak, VO Pomurje in Božidarja Kolarja, VO Celje.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

V tričlanski verifikacijski komisiji so bili imenovani: predsednica Majda Brdnik, VO Slovenska Istra in Kras in člana Mateja Štabuc Šumak, VO Pomurje, Božidar Kolar, VO Celje.

 

Predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, prosi verifikacijsko komisijo, da opravi delo in predlaga, da Viteški zbor nadaljujejo z delom, ker je jasno, glede na vplačan prispevek za današnji dogodek, da je Viteški zbor sklepčen, zato predlaga, da Viteški zbor nadaljuje z delom, ko pa bo verifikacijska opravila delo, bo Viteški zbor prekinil za poročilo verifikacijski komisije.

Ad. 4

 

Pod 4. točko dnevnega reda, predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, predlaga izvolitev volilne komisije. Za predsednico predlaga Emo Bratovž, VO Ljubljana, za člana Andrejo Vitez, VO Goriška Brda in Vipavska dolina in Aleksandra Štamparja, VO Ptuj Ormož.

 

Soglasno je bil sprejet naslednji

 

SKLEP

Volilno komisijo 16. Viteškega zbora Reda sestavljajo, predsednica Ema Bratovž, VO Ljubljana in člana Andreja Vitez, VO Goriška Brda in Vipavska dolina in Aleksander Štampar, VO Ptuj Ormož.

 

Ad. 5

Pod 5. točko dnevnega reda predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, predlaga za dva overovatelja zapisnika Zlatka Boraka, VO Pomurje in Petra Boršiča, VO Slovenska Istra in Kras, za zapisničarko, tajnico Reda, Natašo Petrovič.

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Overovatelja zapisnika 16. Viteškega zbora sta Zlatko Borak, VO Pomurje in Peter Boršič, VO Slovenska Istra in Kras, zapisničarka, tajnica Reda, Nataša Petrovič.

 

Predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, ugotovi, da je verifikacijska komisija opravila svoje delo in prosi predsednico, da poda poročilo.

Majda Brdnik, predsednica verifikacijske komisije 16. Viteškega zbora, poda poročilo verifikacijske komisije z ugotovitvijo, da je 16. Viteški zbor sklepčen, saj je od 125 članov Reda prisotnih 80 članov.

Soglasno je bilo sprejeto Poročilo verifikacijske komisije:

SKLEP:

Poročilo verifikacijske komisije na 16. Viteškem zboru Združenja slovenskega reda vitezov vina: Verifikacijska komisija 16. Viteškega zbora Reda v sestavi predsednica Majda Brdnik, VO Slovenska Istra in Kras ter člana Matejo Štabuc Šumak, VO Pomurje in Božidar Kolar, VO Celje, je po preštetju prisotnih članov Reda ugotovila, da je 16. Viteški zbor sklepčen in lahko veljavno sklepa, saj je na Viteškem zboru od 125, prisotnih 80 članov Reda.

 

Ad. 6

Predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, pod 6. točko dnevnega reda, Poročilo o delu in finančno poročilo Reda za leto 2018, za katero so člani gradivo prejeli skupaj z vabilom za Viteški zbor, najprej vpraša ali želi ambasador Reda, Franc Jankovič, kaj dodati. Ker ta meni, da ni potrebna dodatna obrazložitev, predsednik delovnega predsedstva predlaga Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018 v razpravo in sprejem.

Razprave ni bilo in soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Poročilo o delu in finančno poročilo Reda za leto 2018 so prisotni na 16. Viteškem zboru sprejeli v predloženem besedilu. Poročilo je priloga zapisnika.

 

Ad. 7

Tudi k poročilu Nadzornega odbora, člani Reda so ga prejeli skupaj z vabilom, ni bilo razprave. Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2018 v predloženem besedilu in je priloga zapisnika.

Ad. 8

Pod 8 točko dnevnega reda, Program dela in finančni načrt Reda za leto 2019, predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, vpraša ali ima kdo od pripravljalcev gradiva kakšno dodatno obrazložitev. Ker je bilo gradivo priloženo vabilu, menijo, da ni potrebna dodatna obrazložitev. Tudi razprave ni bilo in soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Program dela in finančni načrt Reda za leto 2019 sta sprejeta v predloženem besedilu in sta priloga zapisnika.

 

Ad. 9

Predsednik delovnega predsedstva pri 9. točki dnevnega reda Viteškega zbora, to je Statut Reda, povabi k dodatni obrazložitvi vodjo delovne skupine, ki je pripravljala akte Reda, Aleksa Štakula.

Aleks Štakul, konzul VO Ljubljana, pove, da je delovna skupina opravila skupaj s člani omizij pomembno delo in vesel je, da je skoraj po dveh letih zaključeno. V začetku je uspešno vodil skupino dr. Livio Jakomin in se mu za opravljeno delo zahvaljuje. Kljub mnogim zapletenim vprašanjem so bila vedno dokaj hitro najdena soglasja. Novost je, da je lahko član na osnovi posebnih kriterijev član Reda tudi tuji državljan, jasno so opredeljene obveznosti in pravice članov, Svet Reda je sprejel tudi Pravilnik o sprejemu in napredovanju članov Združenja slovenskega reda vitezov vina, ki jasno opredeljuje stopnje v Redu, razglasitev sprejema in napredovanj pa opravi Viteški zbor. V 19. členu je tudi zapisano, kdo so funkcionarji Reda, nadalje je Viteški zbor sklepčen, če je prisotnih 50 odstotkov članov Reda, statut govori o pristojnostih Viteškega zbora in Sveta reda, mandat funkcionarjev ni več pet, ampak štiri leta, častni ambasador je vabljen na seje Sveta Reda, nima pa pravice glasovanja, posebej je izpostavljena pomembnost viteških omizij, ki sooblikujejo program Reda, uradni naziv viteških omizij je konzulat, finančno in materialno poslovanje je usklajeno z Zakonom o društvih. Predlaga spremembo Statuta Reda, da se v 19. členu črta 9 alineja: »sprejema pravilnik o sprejemu in napredovanju članov«, ker pravilnik prejema Svet Reda, Viteški zbor pa razglaša sprejem in napredovanje članov. Nadalje še predlaga, da se spremeni 36. člen Statuta Reda in sicer se spremeni prvi odstavek tega člena in glasi: »Statut Združenja slovenskega reda vitezov vina se uporablja in začne veljati takoj, ko ga sprejme Viteški zbor.« Ostalo besedilo tega člena se ne spreminja.

Predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, odpre razpravo. Ker ne želi nihče razpravljati da na glasovanje najprej predlagani spremembi v Statutu Reda, v 19. in 36. členu.

Predlagani spremembi v 19. členu in 36. člena Statuta Reda sta bili sprejeti z večino glasov in dvema vzdržanima glasovoma.

SKLEP:

V Statutu Združenja slovenskega reda vitezov vina se v 19. členu črta 9. alineja: »sprejema pravilnik o sprejemu in napredovanju članov«.

Spreminja se tudi besedilo prvi odstavek 36. člena in glasi: »Statut združenja slovenskega reda vitezov vina se uporablja in začne veljati takoj, ko ga sprejme Viteški zbor.«

V nadaljevanju predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, povabi prisotne k  razpravi o celotnem statutu s sprejetima spremembama.

Razprave ni bilo. Prisotni so z večino glasov in enim vzdržanim glasom sprejeli

SKLEP:

Statut Združenja slovenskega reda vitezov vina so prisotni sprejeli v predloženem besedilu. Statut je priloga zapisnika.

 

Ad. 10

Predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, obrazloži, da je tokratni Viteški zbor volilni in pod 10. točko dnevnega reda volijo prisotni člane Sveta Reda, Nadzornega odbora in Viteškega razsodišča. Svet Reda, ki ga sestavljajo konzuli viteških omizij se je odločil, da predlaga zaprto kandidatno listo, saj je bilo predlaganih za Svet Reda, Nadzorni odbor in Viteško razsodišče, le toliko kandidatov kot šteje članstvo posameznega organa Reda. Kandidatna lista je bila posredovana z vabilom in jo daje na glasovanje.

Brez razprave in soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Na 16. volilnem Viteškem zboru so bili izvoljeni v Svet Reda:

1.      JANEZ DEŽMN, VO Goriška Brda in Vipavska dolina

2.      MAG. JANEZ KRAMBERGER, VO Maribor

3.      IVAN MIJOŠEK, VO Celje

4.      GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, VO Slovenska Istra in Kras

5.      ŠTEFAN PAVLINJEK, VO Pomurje

6.      NATAŠA PETROVIČ, VO Ptuj Ormož

7.      ALEKS ŠTAKUL, VO Ljubljana

8.      BLAŽ ŽIBRET, VO Dolenjska, Bela krajina, Posavje

ambasador Reda pa je po funkciji član Sveta Reda

 

V Nadzorni odbor so bili izvoljeni:

1.      PETER BORŠIČ, VO Slovenska Istra in Kras

2.      RADO STOJANOVIČ, VO Ljubljana

3.      ZDRAVKO MASTNAK, VO Dolenjska, Posavje in Bela krajina

 

V Viteško razsodišče so bili izvoljeni:

Dr. BOŠTJAN ŽEKŠ, VO Ljubljana

Mag. IGOR ZAJEC, VO Slovenska Istra in Kras

ERNEST EBENŠPANGER, VO Pomurje

in nadomestna člana:

BORIS LISJAK, VO Slovenska Istra in Kras

MAJDA BRDNIK, VO Slovenska Istra in Kras

 

Ad. 11

Pri 11. točki dnevnega reda, Predstavitev kandidatov in volitve ambasadorja Reda, predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, obrazloži, da sta za ambasadorja Reda dva kandidata. Njuno predstavitev so člani prejeli skupaj z vabilom. V skladu z 9. členom Poslovnika o delu Viteškega zbora imata kandidata pravico, da svojo kandidaturo predstavita na Viteškem zboru. Vsak kandidat ima na razpolago 7 minut.

Najprej je svojo kandidaturo dodatno obrazložil dr. Vladimir Korošec in zatem še dr. Milan Pogačnik

Po predstavitvi je predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, odprl razpravo, ker razprave ni bilo je v skladu s Statutom in Poslovnikom o delu Viteškega zbora pozval Volilno komisijo, katere predsednica je Ema Bratovž, da razdeli glasovnice in jih zatem prešteje in poroča Viteškemu zboru o rezultatih glasovanja. Dodatno še obrazloži, da se glasuje tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata za katerega posamezen član Reda glasuje.

Ad. 12

Me delom volilne komisije, predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, predlaga, da Viteški zbor nadaljujejo z delom in sicer z 12. točko dnevnega reda Vprašanja in pobude članov Reda.

Prisotni člani 16. Viteškega zbora niso imeli nobenega vprašanja ali pobude.

Ad. 13

Predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, povabi ambasadorja Reda, Franca Jankoviča, da podeli karafe članom Reda, ki so v preteklem letu obeležili okrogle obletnice, 50, 60, 70 in 80 let.

Ambasador Reda, Franc Jankovič, je podelil karafe, darilo Reda, naslednjim članom Reda:

za 80 let: MILAN KNEŽEVIČ (1938) VO Ljubljana in STOJAN KERBLER (1938) VO Ptuj – Ormož,

za 70 let: MILAN RAZDEVŠEK (1948) VO Maribor, STANISLAV PRAPOTNIK (1948) VO Ptuj – Ormož, NATAŠA PETROVIČ (1948) VO Ptuj – Ormož,

60 let: IRENA MAJCEN (1958) VO Maribor , MAJDA BRDNIK (1958) VO Slovenska Istra in Kras,

50 let MISJA PETER (1968) VO Celje, ANDREJ REBERNIŠEK (1968) VO Ptuj – Ormož.

 

Medtem je z delom končala Volilna komisija. Predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, je pozval predsednico Volilne komisije Emo Bratovž, da razglasi rezultate volitev za ambasadorja Reda.

Predsednica volilne komisije, Ema Bratovž, poda poročilo o delu komisije, ki je bilo soglasno sprejeto v naslednjem besedilu

SKLEP:

Volilna komisija, predsednica Ema Bratovž, VO Ljubljana in člana Andreja Vitez, VO Goriška Brda in Vipavska dolina in Aleksander Štampar, VO Ptuj Ormož je prejela 80 glasovnic, ena od teh je bila neveljavna. Po pregledu glasovnic je za dr. Vladimirja Korošca glasovalo 35 prisotnih članov in za dr. Milana Pogačnika, 44 prisotnih članov Reda. Novo izvoljeni ambasador Združenja slovenskega reda vitezov za mandatno obdobje 2019 - 2023 vina. je dr. MILAN POGAČNIK.

 

Predsednik delovnega predsedstva, dr. Livio Jakomin, čestita novemu ambasadorju Reda, dr. Milanu Pogačniku, mu v imenu vseh zbranih zaželi uspešno delo in ga povabi k nagovoru.

Dr. Milan Pogačnik, novoizvoljeni ambasador Reda, se zahvali prisotnim za zaupanje, zavedajoč se odgovornosti in izrazi svojo pripravljenost, da s svojim znanjem, izkušnjami in poznavanjem slovenskega vinogradništva in vinarstva prispeva k uresničevanju poslanstva Reda, ki je postalo je pomemben in aktiven deležnik dogajanj na področju vinogradništva, vinarstva, kulinarike in širjenja vinske kulture.

Ob koncu prevzame besedo še ambasador Reda, ki mu je s 16. Viteškim zborom potekel mandat, Franc Jankovič, ki se v zelo čustvenem nagovoru zahvali vsem, še posebej konzulom viteških omizij s katerimi je sodeloval v Svetu reda, dr. Liviu Jakominu, Mihi Butari, Božidarju Zorjanu, Štefanu Pavlinjeku, dr. Vladimirju Korošcu, Janezu Dežmanu, Vili Zlatku Hohnjecu in Aleksu Štakulu ter tajnici Reda Nataši Petrovič in blagajničarki Reda Mimici Jankovič. Vsem je podaril steklenico penine Pepelnica iz svoje kleti, tajnici in blagajničarki pa še šopek vrtnic.

V imenu konzulov se je za ustvarjalno sodelovanje Francu Jankoviču zahvalil, Aleks Štakul, konzul VO Ljubljana.

Viteški zbor je končal z delom ob 14: 20.

Viteški obed je bil v Hotelu Kristal .

 

Zapisala:                                                                                Overovatelja zapisnika

Nataša Petrovič                                                                     Zlatko Borak, VO Pomurje

                                                                                               Peter Boršič, VO Celje

 

bottom of page